Back to all Post

Prof. dr Ranko Raičević

Prof. dr Ranko Raičević

Ranko Raičević   rođen je   05.04.1964. godine u Ivangradu (sada Berane),  Crna Gora, gdje је  završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom. Medicinski fakultet је završio 1989. godine u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,03. Po završenom fakultetu i obaveznom ljekarskom stažu primljen је  u profesionalnu vojnu službu 1990. godine. U periodu između 01.07.1992 godine do upućivanja na specijalizaciju bio је Upravnik Garnizonske ambulante u Danilovgradu. Specijalizaciju iz neurologije  započeo је 1993, i završio 1997. godine na Vojnomedicinskoj akademiji položivši specijalistički ispit sa odličnom ocjenom. Iste godine, još za vrijeme trajanja specijalizacije odbranio је magistarski rad, a 1998.godine odbranio је doktorsku disertaciju. U zvanje redovnog  profesora izabran je 2009-te. Tokom 1998-te postavljen je za Načelnika II odeljenja, a 1999 za Načelnika I odeljenja ujedno i zamenika Načelnika klinike. Od novembra 2001 godine je Načelnik Klinike za neurologiju VMA, a u činu pukovnika je od 2005 godine. Od kraja 2009 do kraja 2019 bio  je i Načelnik Grupe neuropsihijatrijskih klinika VMA.

Objavio је kao autor ili koautor  preko 500  stručno-naučnih radova predstavljenih i objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima sa svetskih i domaćih naučnih skupova. U preko 100 recenziranih i u celini objavljenih radova u domaćim časopisima је prvi autor, i još u 45 kao koautor. Autor je preko 50 radova u stranim časopisima. Takođe, napisao je kao prvi autor, urednik ili koautor  preko 20 udžbenika i monografija. Izabran je i proglašen  za autora godine  1998, 1999 ,2000 i 2002 časopisa Vojnosanitetski Pregled, a kao autor koji je objavio najveći broj najkvalitetnijih članaka u tim godinama.Za 2001-u godinu proglašen je za Autora godine u časopisima na srpskom jezičkom području.Uže područje interesovanja su mu vaskularna oboljenja mozga, inflamatorna oboljenja, neurotrauma.

Ranko Raičević je bio generalni sekretar Društva neurologa Srbije u dva mandata, kao i Zamenik Rukovodioca nastave Nacionalne škole za neuroangiologiju. Bio je Predsednik  Neurološke sekcije SLD i Predsednik Etičkog odbora VMA u dva mandata. Član je Evropske neurološke akademije i Svetskog društva neurologa. Od 24.10.2015 je Predsednik Društva neurologa Srbije. Član je Ekspertskih panela Evropske neurološke akademija za CVO i neurotraumu. Član je Republičke stručne komisije za neurologiju u dva mandata. Član je Centralne komisije za lekove Republike Srbije i član Saveta Medicinskog fakulteta VMA. Sada je Prodekan za nastavu MF VMA Univerziteta odbrane u Beogradu.

Oženjen je i otac dvije ćerke Andree i Jovane 35 i 27 godina.

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.