Back to all Post

Prof. dr Nataša Cerovac

Prof. dr Nataša Cerovac

Nataša Cerovac je rođena u Beogradu, 24. novembra 1965. godine. Zaposlena je na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu od 1. juna 1992. godine I kao redovni profesor na Katedri predmeta Neurologija.

Na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala se školske 1984./85. godine, a diplomirala 31. januara 1990. godine s prosečnom ocenom 9,86 (devet-osamdeset šest). Lekarski staž je obavila na klinikama Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Beogradu u periodu 1990/1991. godine. Stručni ispit za doktora medicine položila je marta 1991. godine.

Magistarske studije na smeru Neurologija upisala je 1991. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistarsku tezu pod nazivom „Osobenosti neurološkog razvoja ugrožene novorođenčadi u prve tri godine života“, odbranila je 29. decembra 1994. godine pred komisijom u sastavu prof. dr Slobodanka Todorović, predsednik, prof. dr Slavka Gligorović i prof. dr Dušan Vranješević, mentor.

Doktorsku disertaciju iz oblasti neurologije pod nazivom “Značaj rane dijagnostike hipoksično-ishemične encefalopatije u proceni rizika za nastanak trajnih neuroloških poremećaja kod dece do sedme godine života”, odbranila je 16. septembra 2006. godine pred komisijom u sastavu prof. dr Milica Prostran, predsednik, doc. dr Aleksandar Ljubić i prof. dr Dušan Vranješević. Mentor za izradu doktorske disertacije bio je prof. dr Vladimir Kostić.

Specijalizaciju iz neurologije obavila je od 1993. do 1997. godine u Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije i Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu.

Specijalistički ispit sa odličnom ocenom položila je 21. februara 1997. Godine Univerzitetsko zvanje asistenta na katedri predmeta Neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekla je 28. aprila 1999. godine, a reizabrana u isto zvanje 10. Jula  2003. godine i 24. oktobra 2007. godine. Izabrana u zvanje docenta 25. septembra 2009. godine, a reizabrana 13. maja 2015. godine. Izabrana u zvanje vanrednog profesora 18. Maja  2016. godine i 14. jula 2021. Izabrana u zvanje redovnog profesora 24. januara 2023. godine.

Dr Nataša Cerovac je član Udruženja neurologa Srbije, Udruženja dečjih neurologa Srbije, Evropskog udruženja dečjih neurologa, Srpskog lekarskog društva, Sekcije za dečiju neuropsihijatriju Srpskog lekarskog društva i Inicijativnog odbora radne grupe za multiplu sklerozu Društva neurologa Srbije. Učesnik je MNTR projekta iz oblasti multiple skleroze I drugih imunski-posredovanih neuroloških bolesti pod rukovodstvom prof. dr Jelene Drulović. Dr Cerovac je objavila 139 stručnih i naučnih publikacija. Koautor je udžbenika neurologije za studente medicine i praktikuma “Osnovi neurološkog pregleda” Katedre Neurologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, glavnog urednika prof. dr Vladimira Kostića. Jedan je od autora monografije “Ultrazvuk u neurologiji”, urednika prof. dr Zagorke Jovanović i knjige “Cerebralna paraliza-multidisciplinarni pristup”, urednika Aleksandra Savića i prof. dr Vedrane Milić Rašić. Jedan je od autora praktikuma Univerziteta Odbrane Medicinskog fakulteta VMA pod nazivom “ Neurosonologija-praktikum sa atlasom” urednika prof. Toplice Lepica sa saradnicima. Bila je mentor za izradu više diplomskih radova studenata, komentor za izradu jedne magistarske teze, kao i član u više Komisija za odbranu diplomskih radova studenata, odbranu akademskih specijalističkih radova i zavrsnih radova uze specijalizacije. Bila je član Komisije za odbranu doktorske disertacije. Mentor broj dva je za izradu doktorske disertacije Dr Ane Djuranovic sa temom “Ispitivanje udruzenosti polimorfizama gena za proteine ukljucene u neuroinflamaciju sa nastankom ranih i kasnih neuroloskih komplikacija kod dece sa perinatalnom asfiksijom” koja je prihvacena odlukom Veca medicinskih nauka Univerziteta od 07. juna 2022. Prvi mentor je prof. dr Tatjana Damnjanovic. Aktivno se služi engleskim jezikom.

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.