Back to all Post

Dr Miloš Brkušanin

Dr Miloš Brkušanin

Dr Miloš Brkušanin zaposlen je kao naučni saradnik u Centru za humanu molekularnu genetiku Univerziteta u Beogradu-Biološkog fakulteta. Njegova oblast istraživanja je humana molekularna genetika naslednih neuromišićnih bolesti, a više od jedne decenije njegov naučno-istraživački rad usmeren je ka molekularno-genetičkoj osnovi spinalne mišićne atrofije (SMA) koja je i bila tema njegove doktorske teze. U okviru svoje doktorske disertacije unapredio je molekularno-dijagnostičke procedure koje se primenjuju u našoj zemlji za dijagnostiku SMA, a trenutno rukovodi Studijom izvodljivosti neonatalnog skrininga za SMA u Srbiji. Pored toga, predavač je na Univerzitetu u Beogradu-Biološkom fakultetu, bio je predavač po pozivu na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, bavi se popularizacijom nauke među srednjoškolcima i mladim istraživačima kroz održavanje seminara, radionica i letnjih škola, i dobitnik je nagrada za mlade istraživače.

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.