Back to all Post

Dr Gordana Kovačević

Dr Gordana Kovačević

Ass dr sci med, Gordana Kovačević pedijatar neurolog je stalno zaposlena u Službi za ispitivanje i lečenje neuroloških i neuromišićnih bolesti Instituta za zdravstvenu zaštitu majke I deteta „Dr Vukan Čupić”. Zvanje doktora medicinskih nauka i naučnog saradnika stekla je 2018. godine.
Završila je jednogodišnju edukaciju iz oblasti elektromioneurografije (EMNG) I neuromišićnih bolesti u Klinici za neurologiju KCS i Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu. Od usavršavanja u inostranstvu izdvajamo Dečju bolnicu u NewCastlu (2003.g.) kao i dvomesečni boravak u odeljenju neurologije Dečje bolnice u Birmingemu, Velika Britanija, 2009 godine.kao stipendista Evropske federacije udruženja neurologa.
Aktivni je učesnik brojnih nacionalnih, evropskih i svetskih pedijatrijskih, neuroloških i
neurofizioloških skupova.
Uže polje delovanja su prvenstveno neuromišićne bolesti, a pored toga i urgentna stanja u dečjoj neurologiji, cerebrovaskularne bolesti i autoimunska oboljenja nervnog sistema.
Od samog početka svog profesionalnog rada u Institutu aktivno učestvuje u dijagnostici i
lečenju pacijenata sa neuromišićnim bolestima, uključujući i decu sa spinalnom mišićnom
atrofijom, progresivnim mišićnim distrofijama, neuropatijama i dr.
Član je Međunarodnog udruženje za cerebrovaskularnu bolest u dečjem uzrastu (International Pediatric Stroke Organisation) i Evropskog udruženja pedijatrijskih neurologa
(EPNS).

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.